Groene Kerk 2

Meedoen aan het Groene Kerk netwerk

 

Een kerkgemeenschap is groen als zij actief aan de slag gaat met leven vanuit verduurzaming, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Een Groene Kerk zet met haar de leden ieder jaar één duurzame stap. De Groene Kerk geeft hiermee invulling aan de Bijbelse oproep van goed en recht doen omwille van de naaste, als onderdeel van de hele schepping.

 

Om Groene Kerk te worden meldt de Peper zich aan bij de beweging. Voorwaarde is dat de gemeenschap achter het idee staat en de voorgenomen stap(pen) ondersteunt, en het bestuur ervoor tekent. Voorwaarde is ook dat de Peper beschrijft welke stappen ze al gezet heeft en wat de stap voor komend jaar is.

De Groene Kerken beweging onderscheidt een zestal gebieden om een stap in te zetten:

– geloof & inspiratie,

– duurzame inkoop,

– omgaan met geld

– omgaan met de natuur

– beleid

– Klimaat en energie

 

De website Groene Kerken biedt informatie en inspiratie. Het team van Groene Kerken verzorgt maandelijks een nieuwsbrief en organiseert activiteiten voor interkerkelijke ontmoetingen en inspiratie.

De Groene Kerken beweging bestaat nu 10 jaar. Er zijn al 324 geloofsgemeenschappen bij aangesloten (2021).

 

Vervolgens bevestigen we een duurzaam geproduceerd bordje bij de ingang om kenbaar te maken dat we deel uit maken van het Groene Kerkennetwerk. Door ons aan te sluiten bij Groene Kerken laten we zien dat we op weg zijn en dat we in contact zijn met andere geloofsgemeenschappen via activiteiten van Groene Kerken.

In Groningen is de groep Groengelovengroningen actief. Werkgroep Einden der Aarde sluit zich aan bij deze groep. De Immanuelkerk en De Fontein in Stad zijn al Groene Kerk. In de regio zijn er ook verschillende.

 

 

En wat gaat de Peper doen?

 

Er is voor 2021 een korte termijn plan. Dit jaar kan een meerjarenplan worden ontwikkeld.

Dit jaar ligt de nadruk op het informeren van de Pepergangers en hen de gelegenheid geven mee te denken. We gaan op zoek naar bronnen van inspiratie en delen die met elkaar. Concreet betekent dit:

  • Een of meerdere vieringen (jaarthema?)
  • Thematische gemeenschapsavond(en)
  • Gesprekken met werkgroepen
  • Webpagina en benutten interne gedeelte (Peperproat) van de website

 

Wat we nu al doen

–              Pepertuin

–              Vieringen: Groene Theologie, door ‘Einden der Aarde’

–              Fair trade koffie

–              Beleggen in Oikocredit

–              Communicatie met Pepergangers (o.a. nieuwsbrief)

–              de voedselbank actie, en

–              de inzameling van cartridges, plastic doppen ed.

–              Fair Trade verkoop voor Sinterklaas

 

 

KEUZES

 

  1. Een sub-werkgroep oprichten die zich in ieder geval dit jaar bezighoudt met de daadwerkelijke uitvoering van het tijdpad. 2 leden van de Werkgroep Einden der Aarde nemen zitting in de groep; daarnaast vragen we nog 1 of 2 Pepergangers.

 

  1. Groene Kerken adviseert een keuze te maken uit een vier-route, een doe-route en/of een denkroute. Wij stellen voor om aan de slag te gaan met vieren en doen.

 

  1. We stellen voor de focus te leggen op 2 van de 6 voorgestelde thema’s, namelijk Geloof & Inspiratie en Duurzaam Inkopen in 2022. Deze hoofdthema’s geven de richting aan. Daarnaast houden we (natuurlijk) ruimte voor spontane activiteiten die worden aangedragen vanuit de Peper op andere thema’s.

 

Voor Geloof & Inspiratie denken we aan vieringen (minimaal 1 per jaar) en een lees- of studiegroep. Bij inkopen denken we bijvoorbeeld aan ‘groene – fairtrade’ inkoop voor koffie, thee, wijn en sap, servies gebruiken i.p.v. papieren bekertjes, groen zaad in de Pepertuin, ‘groene’ bloemen, digitale liturgie en zondagsbrief. Maar er zijn vast andere ideeën, die breed gedragen worden (zie ook hieronder. We willen álle werkgroepen binnen de Peper vragen naar hun mogelijke bijdragen aan een groene Peper, én aan alle Pepergangers. Waar mogelijk zullen we hen ondersteunen.

 

  1. Als werkvormen hebben we de volgende suggesties: een spel, een ‘markt’, een pubquiz, een wandeling, een viering, concrete afspraken maken. Dit wordt verder uitgewerkt door de sub-werkgroep, eventueel in samenspraak met de werkgroepen.

 

  1. Opstartfase om draagvlak en expertise te zoeken in de Peper, de zoekrichting in te perken en ons klaar maken voor de start op 10 oktober 2021. In 2021 prioriteiten bepalen voor 2022-2024

 

1. Download het startpakket

 

Ten slotte

Mogelijke stappen die kunnen worden gezet:

– Planmatige aanpak; ‘ambassadeur’ in het bestuur.

– Bewustwording en concrete actie met Pepergangers (informatie en actie)

– Jaarlijks agendapunt bij de jongerengroep en in kindervieringen

– ‘Groene – fairtrade’ inkoop voor koffie, thee, e.a.

– Servies gebruiken i.p.v. papieren bekertjes

– Continueren Pepertuin

– ‘Groene’ bankrekening

– ‘Groene’ bloemen

– Digitalisering: Geen papieren liturgie en aparte zondagsbrief meer

– Samenwerken met andere kerken (Groen geloven Groningen) of maatschappelijke organisaties

– Mbt energie/verwarming kunnen we niet zelfstandig wat doen, maar mogelijk met i.s.m. Lefier

onderzoeken welk stookschema gebruikt wordt voor onze vieringen; mogelijk kan dat zuiniger?

– OVG kan participeren in zonnepanelen op andere daken, of stukje windmolen?

 

Globale planning van de Groene Kerk activiteiten: