Van de bestuurstafel

Van de bestuurstafel

Er hebben zeker 30 mensen meegedaan aan de gesprekken na de viering op zondag 28 april.

De vier groepen hebben uitgebreide verslagen gemaakt. Het bestuur is blij met de getoonde betrokkenheid en met de constructieve gesprekken. 

 

De punten die in meerdere groepen zijn genoemd zijn besproken. Ook is er een vervolgactie aan gekoppeld.

 

Vraag 1: Intern nieuw elan.

  1. Projectmatig / thematisch werken wordt in alle groepen gewaardeerd. Dit zetten we voort. De eerste inleidingen zijn al gepland (Zomer, Advent, Liturgische Verkenningen).
  2. Liturgisch materiaal verzamelen, ordenen. Er is al veel, ook op de website. En er zijn mensen mee bezig. Het bestuur maakt een plan van aanpak, samen met betrokkenen.
  3. Experimenteren / andere vieringen. Er worden vele suggesties gedaan: Thomasviering, Taizé, Vesper, Nijklaester, vieringen met teksten van Cash, Dylan e.a. In de bijeenkomst over het nieuwe jaarrooster brengt het bestuur dit in. We vragen dan wie formats voor deze vieringen wil maken.
  4. Kinderen in de vieringen en in de gemeenschap. Het bestuur gaat met de werkgroep kinderviering in gesprek hoe we dit kunnen oppakken.
  5. Martinidiensten. In alle groepen werd de samenwerking gewaardeerd. 10x samen vieren is een mooie afspraak.
  6. Communicatie. Er staat heel veel informatie op de website, maar die wordt slecht gelezen. De beste manier om Pepergangers te bereiken is per mail. Dit blijft een punt van aandacht.

 

Vraag 2: Hoe externen interesseren voor de Pepervieringen.

  1. Leesclub. In meerdere groepen bleek behoefte aan een leesclub. Ieder kan zelf een leesclub beginnen of aansluiten bij het programma dat via de Raad van Kerken wordt gepubliceerd. Het mooiste zou zijn als een leesclub een koppeling met een viering maakt.
  2. Lezingen. Er is animo om een paar keer per jaar een lezing te organiseren. Ook hier geldt: liefst een viering koppelen aan een lezing. Het bestuur stelt als voorwaarde: De lezing is vooral bedoeld om externen in aanraking te brengen met de OVG. De lezingen vinden plaats in de Pepergasthuiskerk. We houden de entreeprijs (erg) laag. Tijdig afstemmen met het bestuur, zodat de lezingen over het jaar verspreid worden gehouden.
  3. Het koor kan ook worden ingeschakeld om het liedrepertoire voor het voetlicht te brengen en mensen naar de Peper te trekken. Dit kan in ‘een uurtje eeuwigheid’ (Jozef-kathedraal), st. Oude Groninger Kerken of met een lieddag. Het bestuur polst de cantor en het koor hoe zij daarover denken.

 

Namens het bestuur, Betty de Groot