Privacyverklaring van de Stichting Oecumenische Vieringen Groningen

Akkoord door bestuur van OVG:
Groningen, 17 oktober 2018

 

I. ALGEMEEN
Over deze privacyverklaring
Voor de OVG en haar gemeenschap is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Voor de OVG zijn omzien naar elkaar, betrokkenheid met elkaar en het vormen van een gemeenschap belangrijke pijlers. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking bij de OVG. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten van OVG-betrokkenen met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Ook staat hierin vermeld wie hiervoor de contactpersoon is.

 

Over de OVG
De OVG is een levendige oecumenische geloofsgemeenschap. De vieringen worden gehouden in de Pepergasthuiskerk, in de volksmond “de Peper”. Elke zondag komen mensen van de Pepergemeenschap naar deze kerk om te vieren, te leren en te delen. Dit gebeurt op basis van de joods-christelijke traditie. De OVG streeft naar vieringen met helder eigentijds taalgebruik, nieuwe liederen en soms met experimentele vormen. Voor veel mensen uit de stad en provincie is “de Peper” een belangrijke plaats van bezinning. In formele zin is de OVG een stichting; zij heeft dus rechtspersoonlijkheid.

 

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens
Niet alle bezoekers van Pepervieringen laten zich registreren als OVG-betrokkene. Iedereen, die in de Peperpraktisch staat vermeld, heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met zijn/haar persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de OVG ervoor dat privacy-rechten en gegevensbescherming op orde zijn. De OVG zal ervoor zorgen dat het bronbestand met persoonsgegevens (Peperpraktisch) goed beveiligd is en dat privacyregels volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden toegepast.

 

Procedure bij een verzoek om registratie
De OVG kent een eigen procedure met betrekking tot registratie. Indien iemand als OVG-betrokenne geregistreerd wil worden dan dient hij/zij contact op te nemen met de bestandsbeheerder. De beheerder zorgt voor registratie en het up-to-date houden van de Peperpraktisch, het basisbestand met persoonlijke gegevens van OVG-betrokkenen. Registratie in de Peperpraktisch is vereist om toegang te krijgen tot het besloten deel van de OVG website. Voor het gebruik hiervan is een password nodig. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om aan de privacy-regels te voldoen. Het bestuur van de OVG is verantwoordelijk voor bewaking en coördinatie van (AVG)privacy-regels.

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven OVG-betrokkenen de volgende rechten:

1. Het recht op dataportabiliteit.
Het recht om persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van
toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een
digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken
aan een andere partij.

2. Het recht op vergetelheid.
Het recht om ‘vergeten’ te worden. Iedereen kan bij de bestandsbeheerder
een verzoek indienen om registratie in de Peperpraktisch te verwijderen.

3. Recht op inzage.
Het recht van OVG-berokkenen om hun persoonsgegevens die worden
verwerkt in te zien.

4. Recht op rectificatie en aanvulling.
Het recht om de persoonsgegevens die de OVG verwerkt te wijzigen.
Gegevens worden gewijzigd indien OVG-betrokkene aangeeft dat zijn/haar
situatie is veranderd. Wijzigingen mogen belangen van anderen of die van
de OVG niet schaden.

5. Het recht op beperking van de verwerking:
Het recht om minder gegevens te laten verwerken.

6. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

7. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten dient Peper-betrokkene contact op te nemen met de voorzitter van het OVG-bestuur. Binnen de OVG bestaan geen regels met betrekking tot uitschrijving. Uiteraard is het mogelijk om – indien gewenst – persoonlijke gegevens uit de Peperpraktisch te laten verwijderen.

 

II. VERWERKINGEN VANWEGE DE BETROKKENEN-REGISTRATIE (Peperpraktisch)
Een verwerking is een procedure waarbij persoonlijke gegevens van OVG-betrokkenen worden gebruikt. De OVG kent slechts een beperkt aantal verwerkingen. Bovendien gebruikt de administratie van de OVG uitsluitend basis gegevens van betrokkenen. In onderstaand overzicht worden deze gegevens gespecificeerd.